کلاه غیرشرعی

Thursday, August 26, 2010

دختره: خیلی گشنمه، تبصره‌ای نداریم که بتونم روزه‌ام رو باز کنم و گناه نکنم؟
پسره: چرا، باید به زور بهت تجاوز کنم!

0 comments: