مناجات خواجه عبدالله- 9

Saturday, August 7, 2010

الهی!
پنداشتم که تو را شناختم،
اکنون پندارم را در آب انداختم...

0 comments: