هرچی به زبان بیاد، به جهان میاد

Sunday, August 29, 2010

حرص نخورین که چرا هی از عمر دراز جنتی می‌نویسیم، داریم سعی می‌کنیم از طریق قانون جذب، عزرائیل رو به سمتش راهنمایی کنیم!