کتاب نو

Monday, August 30, 2010

باید اعتراف کنم که خیلی دوست دارم کتابی که تازه خریدم، بعضی صفحه‌هاش درست از هم جدا نشده باشن و خودم با چاقو و یواش از هم جداشون کنم!

0 comments: