هنگام افطار در خانه ما اتفاق می‌افتد

Friday, August 13, 2010

ده دقیقه مونده به اذان مغرب، ضبط رو می‌برم پای پنجره‌ی رو به کوچه، سی‌دی ربنای شجریان رو می‌گذارم توش و با آخرین درجه صدا، پخش می‌کنم!
میل خودتونه که این کار رو بکنین یا نه. به نظرم از بادکنک و اتو و بوق زدن و خاموش کردن چراغهای خونه، جالبتر باشه!

1 comments:

Anonymous said...

اگر سبب آزار و اذیت دیگران بشود فرق نمیکند ربنا ی شجریان را بلند پخش کنی یا لیدی گاگا