نشانه مردانگی

Sunday, August 29, 2010

وقتی مرد شدی که بتونی برای آزمایش ازدواج بری آزمایشگاه، جلوی شونصد نفر شومبولت رو دربیاری و تو یه لیوان بشاشی، بدون هیچ خجالتی!