شاخ گوزن

Sunday, August 8, 2010

جریان چیه؟ این خبرنگاره تو ایتالیا از وقتی آزاد شده، صداش کلفت شده!