مناجات خواجه عبدالله- 12

Tuesday, August 24, 2010

الهی!
آتش دوری داشتی،
با آتش دوزخ چه کار داشتی؟

0 comments: