بالابرین- علیرضا عصار

Tuesday, August 3, 2010

عصار ِ بی‌جـُربزه / بشین سر خربزه!
رفتی سالن همایش؟ / جلوی «ان» دادی نمایش؟!
اگر تو سبز هستی / باید اونجا دهنتو می‌بستی!
عصار شده کودتاچی / بریم دنبال نخودچی!
بالابرینی‌ها کجایید؟ / رسانه هم شمائید!

0 comments: