در باغ ارم شیراز اتفاق افتاد

Wednesday, August 18, 2010

نگهبان باغ رو به دختر و پسری در آغوش هم: خوب چرا اینجا رو علفا؟ پاشین برین تو رختخواب خونه‌تون خوب!