دکتر خوش صدائیان

Sunday, August 15, 2010

یادتون میاد اون اوایل که «محمد اصفهانی» می‌اومد تو تلویزیون، موهاش رو از پشت می‌بست؟ درست می‌گم یا اشتباهه؟

0 comments: