مخفف سوال و جواب

Thursday, August 12, 2010

اونایی که به سین-جیم میگن:
سین- جین، سیم- جین، سیم- جیم و...!

0 comments: