شرک کوچک: ریا

Tuesday, August 17, 2010

به نظر من اونایی که تظاهر به «روزه‌خواری» می‌کنن، گناهشون کمتر از اوناییه که تظاهر به «روزه‌داری» می‌کنن!

0 comments: