محمود افغان

Monday, August 23, 2010

داشتم «نون و ریحون» می‌دیدم، یه جاییش دیدم دهن بازیگران یه چیزی میگه و صداشون یه چیزی. کنجکاو شدم. دقت کردم، دیدم هرجا فرهاد آئیش و سعید پیردوست میگن «محمود افغان»، بعدا روش صدا گذاشتن «اشرف افغان»! شک کردم که نکنه اشتباه تاریخی رخ داده و بعدا تصحیحش کردن. ولی دیدم نخیر، همون «محمود افغان» به اصفهان حمله کرده و صفویان رو منقرض کرده. و دلیل عوض کردن «محمود» با «اشرف» چیزی نیست جز اینکه ترسیدن به مموتی ما توهین بشه! یعنی اینقدر به خودشون شک دارن! محبوبیت به این میگن که با این چیزها ریده بشه توش!

0 comments: