غربزن- 14

Thursday, August 19, 2010

هيچگاه در حمام نگوزيد، انعكاس صدايش به كنار، با بوی ماندگارش چه مي‌كنيد؟!
پست 501

0 comments: