بازی زندگی

Sunday, August 22, 2010

بعضی وقتها تو زندگی میشم مثل یه بازیکن Tetris که همه خطهاش رو مرتب کرده و منتظر چند تا «درازه» تا کل صفحه پاک بشه، ولی همش از اون کج و کوله‌ها براش میاد و گند میزنه به بازیش!

0 comments: