مناجات خواجه عبدالله- 11

Saturday, August 21, 2010

الهی!
اگر ابلیس، آدم را بدآموزی کرد،
گندم ِ او را که روزی کرد؟

0 comments: