نوستال دوران جاهلیت- سی و نه

Tuesday, August 10, 2010

اولین شلوارهای کتانی که اومد با مارک Paco بود و اولین شلوارهای جینی که یادمه با مارک Zico! یادتونه؟