غربزن- 12

Friday, August 13, 2010

يه قانون نانوشته دارم در گودر گردی: هر متنی كه (طولش) بيشتر از دو بند انگشت بود، ميرم بعديش!
تا حالا هم خوب جواب داده
پست 482