من کودک آزار و بدجنس و خسیس و نامرد و ... نیستم

Saturday, August 14, 2010

من هیچ مشکلی با این بچه هایی که پشت چراغ قرمز میان تا شیشه جلو رو تمیز کنن، ندارم. فقط برای این باهاشون دعوا می‌کنم و از ماشین دورشون می‌کنم و برف پاک‌کن رو می‌زنم تا برن، چون دستمال‌شون کثیف و چربه! اگه با دستمال تمیز بیان، مطمئنا انعام خوبی گیرشون میاد.

0 comments: