در حمایت از فرمایشات ان

Sunday, August 8, 2010

پس بیائید همه با هم ممه‌ها را دو دستی بچسبیم تا لولو نبردشون!

1 comments:

Anonymous said...

مگه هزار پا باشی تا با هزار دستو پات بتونی ماکزیمم از 500 جفت اونا حمایت کنی !
واییییی 500 تا هم کم نیست ها