گروه سرود فتنه سبز تقدیم می‌کند

Thursday, June 3, 2010

بسیجی واقعی:
نه شیر داره نه پستون
نه شاخ داره نه دندون،
نه کلت داره نه باتون،
هم خوبه هم مهربون،
دوسـِش داریم فراوون!

0 comments: