گشت نسبت بی ادب

Tuesday, June 1, 2010

- شما دوتا چه نسبتی با هم دارین؟
+ نسبت معکوس!
- یعنی چی؟
+ یعنی فقط 69 کار می‌کنیم...
- اشکال نداره 69، نسبت مستقیم و 11 کار نکنین ها! زود برین

0 comments: