پدر جدید برای سید حسن

Monday, June 7, 2010

«نواده روح ا...، سید حسن نصرا...»
یعنی اینا نمی‌فهمن با این شعارشون دارن به مادر سـِد حسن توهین می‌کنن؟!

0 comments: