نامه صد و سی و هفتم محمد نوری‌زاد

Friday, June 4, 2010

متن جدیدترین نامه محمد نوری‌زاد از زندان اوین منتشر شد: هوی امام مصباح، من هنوز این توام، تا جونت درآد!