دستاورد عظیم جنبش سبز

Wednesday, June 9, 2010

یه خورده بادقت به این واژه نگاه کنین و روش کمی فکر کنین: «میرحسین موسوی، رهبر مخالفان دولت...» لقبی که حکومتیان به میرحسین دادن. اگه جنبش سبز هیچ کاری نکرده باشه، همین که تونست یه رهبر برای مخالفت با دولت از درون خود نظام دست و پا کنه و کاری کنه که خود حکومت بهش اعتراف کنه، دنیاها ارزش داره!