نوستال دوران جاهليت- سي و پنج

Wednesday, June 2, 2010

دوراني بود كه براي شركت در مسابقه‌هاي تلويزيون، جواب رو با نامه مي‌فرستاديم و يك ماه صبر مي‌كرديم تا ببينيم برنده شديم يا نه؟ حتا تلفني هم نبود، چه برسه به اسمس!

0 comments: