نوستال دوران جاهليت- دوازده

Wednesday, December 16, 2009

يه برنامه كودكي بود كه تو يه قسمتش يه حيووني مي‌اومد كه قوز كرده بود و خيلي كثيف بود و شكل كركس بود مثلا، بعد يه موشي هم مي‌اومد و با يه صداي وحشتناكي مي‌گفت:
بچچچه‌هاااا... مواااظببب باشييين...
هنوز ازش مي‌ترسم! خدا نگذره از سازنده‌اش كه دوران بچگي‌مون رو اونجور ترسناك كرده بود...
***
پينوشت: آذر (از خواننده‌ها) يادآوري كرد كه اون جونور مي‌گفته: «بچه‌ها سلامت باشين»! راست مي‌گه، حواسم نبود