خودمون هم تو كف خودمون مونديم

Sunday, December 27, 2009

بچه‌ها دست مي‌زدن (كف مي‌زدن) و مي‌گفتن:
يا حضرت معصومه (س) / منتظري مظلومه
!

0 comments: