جنبش سبز و گل گلي- يك

Tuesday, December 29, 2009

ده- بيست نفر يه گاردي رو محاصره كردن و از دست دويست- سيصد نفر كه مي‌خوان بكشنش محافظت مي‌كنن. اون وسط مردم فرياد مي‌زنن كه: بگو فلاني، فلانه! بگو مرگ بر فلاني، بگو من فلان هستم و...
بعد يكي پيدا ميشه و از همه بلندتر و خيلي واضح نعره مي‌كشه: بگو قوري گل قرمزي، بگو كشتم شپش شپش كش شش پا را...
حضار ولو ميشن از خنده و با خلع سلاح گاردي، ولش ميكنن بره!

0 comments: