ري*دن به احساسات

Monday, December 7, 2009

داري يه آهنگ خوشگل گوش ميدي، بعد يهو يه انكرالاصواتي مياد وسطش و يه مشت اراجيفِ بي سر و ته و بدون قافيه سرهم ميكنه و خير سر ننه و باباش رپ مي‌خونه و ميري*نه به كل آهنگ!

0 comments: