آهاي فالور خوشگل

Tuesday, December 22, 2009

هنوز بر اين باورم كه برم ببينم كي براي نوشته‌هام لايك زده، اگه عكس پروفايلش خوشگل بود، فالوش كنم، جدي مي‌گم! خواهران هواي عكس‌هاشون رو داشته باشن!

1 comments:

مرثا said...

واه من به این خوشگلی... چرا فالورم نمی شی؟ بذار چند تا پلک بزنم... شاید تا الان متوجه نشدی!