آموزش با اعمال شاقه

Saturday, December 12, 2009

- آره پسرم، زمان ما با پيكان مدل پنجاه رانندگي آموزش مي‌دادن...

0 comments: