مرده شور همه‌شون رو ببره

Wednesday, December 30, 2009

تازه فهميدم كه بين ميزان دستمزد يك مداح معروف و حجم صداي نكره‌اش، ارتباط مستقيمي وجود داره!

0 comments: