و اينك مشروح اخبار

Friday, December 4, 2009

- به خبري كه همينك به دستم رسيد توجه فرماييد...
(گوينده‌ي خبر، كاغذ را رو به دوربين و تماشاگران مي‌گيرد و بعد از چند ثانيه پايين مي‌آورد)
- ادامه اخبار را پي مي‌گيريم...