وقتي خواننده يك كلمه از شعر را فراموش مي‌كند

Tuesday, December 29, 2009

كي اشكاتو پاك مي‌كنه، شبا كه غصه داري...
دست رو چيزت كي مي‌كشه، وقتي منو نداري...!

0 comments: