داستان كوتاه- ماهي مرده

Thursday, December 10, 2009

پسرك درحالي‌كه دم ماهي را گرفته بود و از تنگي كه رنگ آبش قهوه‌اي شده بود بيرون مي‌آورد، زير لب گفت: پس ماهي‌ها نوشابه دوست ندارن؟!