وقتي بابام منو خر كرد

Saturday, December 26, 2009

هيچوقت يادم نمي‌ره وقتي بچه بودم و از بابام پرسيدم: چرا دكترا تو اتاق عمل جلوي دهن‌شون ماسك مي‌زنن؟
و بابام گفت: چون وقتي دل و روده‌ي مريض رو باز مي‌كنن، حالشون به هم نخوره و استفراغ‌شون نريزه تو شيكم مريضه!

0 comments: