بچه ي بي حيا

Thursday, December 17, 2009

- مامان... اون بادكنكي كه كنار تختخواب تو و بابا بود، كه بوي توت فرنگي مي‌داد، چرا توش پر از آبه؟
+ !