پخش مستقيم گزارش اغتشاشات اخير

Saturday, December 12, 2009

يادآور مي‌شويم كه در اين گزارش نور شديد فلاش دوربين ديده مي‌شود.
همچنين از كلمات نامناسب استفاده مي‌شود. و حاوي تصاوير خشن و خونريزي شديد مي‌باشد. همچنين در صحنه‌اي از اين گزارش، شخص لباس شخصي با باتوم به فرق سر دختر جواني مي‌كوبد، سپس خون از فرق شكاف برداشته‌ي دختر فوران كرده و به روي دوربين مي‌پاشد. بعد از آن اغتشاشگران با كلمات ركيك فرد لباس شخصي را تعقيب كرده و گير مي‌اندازند. سپس با چاقو شكم وي را شكافته و دل و روده‌هايش را بيرون آورده و دور گردنش گره مي‌زنند و از درخت كنار خيابان آويزان مي‌كنند. ناگهان كلاغها به جسد نيمه جان لباس شخصي حمله كرده و چشم‌هايش را از حدقه درآورده و مي‌خورند. در اين هنگام نيروي انتظامي از راه رسيده و عده‌اي از اغتشاشگران را با زور اسلحه بازداشت كرده و به كهريزك منتقل مي‌كنند. در آنجا عده‌اي افراد درشت هيكل وارد سلول‌ها شده و...
توجه شما را به ادامه‌ي گزارش بعد از آگهي بازرگاني جلب مي‌كنم!

0 comments: