تصور كن...- يك

Sunday, December 20, 2009

دختر و پسرهايي كه دائم در حال قهر و آشتي هستن و هي ناز همو مي‌كشن!
مگه مرض داري كه ناز كني كه بعد بياد نازتو بكشه و باز آشتي كني و باز اون قهر كنه و تو ناز بكشي؟ مثل بچه آدم باهم مهربون باشين خب!

0 comments: