يادم نيست كجا خوندمش

Wednesday, December 30, 2009

يا رب دفتر جرم مرا روز قيامت مگشاي
من به اميد عطاي تو خطاكار شدمالبته به نظرم يك كم مشكل قافيه داره، اين درست‌تره:


دفتر جرم مرا روز جزا باز مكن
من به امید عطای تو خطاكار شدم

0 comments: