از ديد يك چشم چرون

Monday, December 14, 2009

از حق نبايد گذشت، بعضي از اين پسرا كه روسري سرشون كردن، خيلي جيگر شدن... به چشم برادري...!

0 comments: