گيهان و خوانندگان- نه

Friday, December 25, 2009

- برنامه اخير آمريكا براي تحريم ايران به حمايت از موسوي و خاتمي، عمق انحراف اين دو فرد را نشان مي دهد. نبايد شرايط جامعه به گونه اي شود كه دو نفر، به اين راحتي آلت دست آمريكايي ها شوند.
روح نواز
- از روزنامه كيهان تقاضا مي شود كه به جاي تعبير جنبش سبز از فتنه سبز اموي استفاده شود. زيرا اين جريان سياسي، اصلاً جنبش نيست.
يك هموطن
- چرا با وجودي كه هيچ مدرك و سندي مبني بر عدم رخ دادن تقلب در انتخابات وجود ندارد، با افرادي كه بر تقلب اصرار دارند برخورد قانوني نمي شود؟
ملك از تهران
- هركس كه غيرت و عرق ملي داشته باشد، در راهپيمايي هاي كشورمان، حاضر به حذف شعارهاي مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا نخواهد شد.
اصغر ضيايي از كردستان
- به عنوان يكي از كاركنان مترو به اطلاع مي رساند كه مشكلات مترو و تأخير حركت قطارها، در اثر بخشنامه اي كه از سوي مديريت اين سازمان مبني بر كاهش اضافه كاري راهبران مترو صادر شده، به وجود آمده است. مي خواهند از اين طريق به دولت فشار بياورند تا بودجه بيشتري بگيرند. اما دولت نبايد كوتاه بيايد و زيربار برود. زيرا بخش عمده بودجه مترو در اثر سوء مديريت به جيب عده اي خاص مي رود .
يك شهروند
- از شهردار تهران تقاضا مي شود كه مانع شيطنت هاي مديران مترو شود. همچنين به عنوان يك ايراني، نسبت به رفتار غيراخلاقي برخي از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در سخنراني صفار هرندي متأسف هستم.
يك شهروند
- ميني بوس هاي پرديس- تهرانپارس مسافران خود را در فاز يك پرديس تكميل مي كنند به طوري كه ديگر جايي براي سوار شدن مسافرين فاز يك باقي نمي ماند و ما هر روز بايد هزار تومان كرايه سواري بدهيم. از مسئولين ميني بوسداران تقاضا داريم اين مشكل فاز2 پرديسي ها را مرتفع نمايند.
صديقه ديبايي
.
.
.
به جان خودم اينا رو من ننوشته بودم، واقعي هستن! اينم لينكش تو خود گيهان

0 comments: