و از اين حسادت بمير

Thursday, December 24, 2009

نهايت بغض يه عقده‌اي وقتي معلوم ميشه كه از شيراز برگرده تهران و دشمنش رو عزل كنه و دوباره برگرده بره به گ*ه‌خوريش ادامه بده!

0 comments: