به نظرت كدوم يكي بهتره؟

Wednesday, December 23, 2009

خارجيها تو بهشت زندگي مي‌كنن و وقتي مردن مي‌برنشون جهنم،
مسلمونا تو جهنم زندگي مي‌كنن و وقتي مردن شايد ببرنشون بهشت...!