بالاخره فيلتر شدم

Sunday, December 6, 2009

خوب، خيالمون راحت شد، فيلتر شدم!
گفته بودم از طريق فيد ريزنوشت دنبال كنين، براي اين روزا بود!
خوبه فعلا مي‌تونم توش بنويسم...
شانزده آذر خوبي داشته باشين
به اميد ديدار
:)