زمستان ِ مظلوم

Thursday, December 24, 2009

بميرم براي زمستون كه اينقدر بي‌سر و صدا اومد و پائيز رو به دَرَك فرستاد...
نتونستيم ورودش رو جشن بگيريم...
چقدر اين روزها گرفتار بوديم... گرفتار هستيم...
زمستان است، سرها در گريبان است...
ما كه از خرداد سر در گريبانيم...

0 comments: