تفاوت عكس پاره با عكس پاره

Monday, December 14, 2009

- اگر عكس مرا پاره كردند... شما كاري نكنيد...
حضار: يوه يوه يوه...
- و اگر عكس امام را پاره كردند... در تلويزيون نشان دهيد تا اونشان را پاره كنند...
حضار: ياه ياه ياه

0 comments: