بچه پاي ماهواره

Monday, December 21, 2009

- بابا، اون خانومه كه كنار دريا بود و لباس نداشت، موبايلش رو از كجاش درآورد و جواب داد!؟
+ !

0 comments: